KJF

ENG

Q&A

YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE

문의사항

토글크램프 사양검토 및 견적요청

본문

안녕하세요.
수테크 박재욱 입니다.
토글클램프중 기존 사양에 arm 길이를 길게 제작이 가능한지, 가능하면 견적을 요청합니다,

  MODEL명                                  요구사양                        수량
 KJF-018-21FA            ARM LENGTH 66.5mm ⇒ 236mm          19
                              ARM LENGTH 66.5mm ⇒ 267mm            19
                              ARM LENGTH 66.5mm ⇒ 216mm            9
 KJF-018-13F              ARM LENGTH 149.6mm ⇒ 190.5mm        9
TOP